28.01.2024 Varia

Cursus Sociale Leer van de Kerk
- 4 bijeenkomsten

Rotterdam, 16 januari 2024

Geachte allen,

Naast het loven, aanbidden en communiceren met de Heer, hebben we als christenen de verantwoordelijkheid voor de medemensen en de samenleving. De Veertigdagentijd voor Pasen is bij uitstek de tijd om bij deze opgave stil te staan. Velen doen dat bijvoorbeeld door hun bijdrage te leveren aan de Vastenactie. Dit jaar bestaat ook de mogelijkheid om een inhoudelijke bezinning op de sociale opgave van de Kerk te hebben. Op vier zaterdagochtenden besteden we aandacht aan de Sociale Leer van de Kerk, zoals die vanaf het einde van de 19de eeuw tot op vandaag ontwikkeld is.

De praktische informatie over de cursus en een inhoudelijke toelichting van de bijeenkomsten vindt u hieronder.

Namens Hein Steneker, medewerker kerkopbouw, nodig ik u van harte uit voor deze cursusreeks.

Met vriendelijke groet,

Anneke Donkers

Coördinator Pastorale Dienstverlening en diocesane activiteiten

Datums

Vier bijeenkomsten op Zaterdag 17 februari, Zaterdag 2 maart, zaterdag 9 en zaterdag 16 maart

Tijd

9.30 uur Inloop
10.00 - 12.00 uur Programma

Locatie

Pax Christikerk
Mathenesserdijk 23, Rotterdam
(voor de route en een kaart: zie onderaan deze pagina)

Aanmelden

Graag via nevenstaande QR-code of deze link vóór 7 februari.

'Bouwen aan een beschaving van liefde'

Kennismaking met de Sociale Leer van de Kerk

In de Veertigdagentijd worden er vier bijeenkomsten gegeven met als thema: 'Bouwen aan een beschaving van liefde'. Deze bijeenkomsten zijn een inleiding op en een eerste kennismaking met de Sociale Leer van de Kerk.

Waar gaat het om bij de Sociale Leer van de Kerk?

Het gaat in ons geloof om de navolging van Jezus Christus en het gebod dat Hij ons gegeven heeft: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf' (Lucas 10, 26). De liefde voor God en de liefde voor de naaste, de medemens, de kwetsbaren, zijn twee kanten van de medaille. Je kunt God niet liefhebben, zonder dat de mensen en de wereld om je heen je ter harte gaan, zonder dat je je als christen inzet voor een beschaving van liefde. Jezus zegt dan ook: 'Wat je de minste der mijnen gedaan hebt, dat heb je aan Mij gedaan.' (Mattheüs 25, 40).

Hoe krijgt dat geloof en die naastenliefde gestalte in een sociale leer?

We leven in een complexe wereld, waarin we als christenen moeten nadenken wat naastenliefde betekent en hoe we die naastenliefde in deze moderne wereld handen en voeten geven. Het gaat hierbij om de vraag: Heeft mijn en ons geloof in Jezus Christus consequenties voor mijn en ons sociaal-maatschappelijk handelen als gelovigen en als gelovige gemeenschap? En zo ja, welke consequenties?

En wat is hierop het antwoord?

Ons geloof doet er toe bij hoe we denken, doen en handelen in het maatschappelijk leven. We zien het in het aardse leven van Jezus, in het leven van de eerste christengemeenschappen, in de werken van heiligen, vanuit kloosterordes, vanuit parochies, vanuit individuele christenen, enzovoort. Bij al die voorbeelden zien we dat de liefde voor God zich vertaalt in liefde voor de naasten, betrokkenheid bij de sociaal-maatschappelijke problemen in de wereld. Of het nu om zieken gaat, om vluchtelingen, om slachtoffers van honger of geweld, om omgang met de schepping. We zijn geroepen om de wereld leefbaar te maken en te behouden. 'Bouwen aan een beschaving van liefde' dus.

Waaruit bestaat die leer?

Natuurlijk is de kern van die leer te vinden in het Evangelie, in ons geloof in Jezus Christus. Het is echter in de 19e eeuw dat paus Leo XIII voor het eerst een systematische leer over een maatschappelijke vraagstuk (Rerum Novarum, 1891) uitvaardigt. Daarna hebben velen van zijn opvolgers daar een vervolg op gegeven, tot aan de huidige paus Franciscus, met zijn encyclieken 'Laudato si' (2015)en 'Fratelli Tutti' (2020). Al deze documenten vormen de basis waarop het katholiek sociaal denken en handelen zijn gebaseerd. Belangrijk is ook het 'Compendium van de Sociale Leer van de Kerk' (2004) waarin de vele pauselijke encyclieken en andere documenten op een gesystematiseerde wijze geordend zijn. En voor jongeren is er bijvoorbeeld de DoCat.

Het uitgangspunt van de sociale leer van de Kerk is de mens die beeld is van God ("imago Dei"). Daaruit volgen de andere vertrekpunten als de waardigheid van de mens, de roeping van de mens, de roeping van de gemeenschap, de vrijheid als gave en opdracht.

Voor wie zijn de bijeenkomsten bedoeld?

leder die wil nadenken over de verdieping van zijn of haar gelovige inzet voor de Kerk en de samenleving kan deelnemen aan deze bijeenkomsten. De sociale leer is nauw verbonden met de drievoudige zending van de Kerk:

  1. verkondiging van Christus, het Woord van God,
  2. de viering van de sacramenten,
  3. het dienstwerk van de liefde.

Door zorg te hebben voor Zijn schepping, eren we God. Door recht te doen aan de armen en kwetsbaren, verkondigen we Jezus Christus. Geïnspireerd door de Heilige Geest, doen we daden van liefde.

Meer informatie

Hein Steneker begeleidt als docent deze bijeenkomsten. Hij is pastoraal werker voor het wijkpastoraat in Rotterdam-Delfshaven en medewerker kerkopbouw van het bisdom Rotterdam. Heeft u vragen dan kunt u hem mailen. Graag uw telefoonnummer vermelden.

Informatie over de sociale leer is online te vinden.

DoCat kopen?

Wilt u de Docat en het werkboek kopen (€10,00) dan kunt u dit aangeven bij aanmelding. We brengen de boeken dan mee op de eerste bijeenkomst.

Route

De locatie is goed bereikbaar met OV (metrostation Marconiplein).

In de buurt kunt u (betaald!) parkeren op straat of in de parkeergarage van het nabijgelegen winkelcentrum.