PCI

st.ursulafonds@gmail.com

of tel. 06 53283904

Wat is de PCI?

De Parochiele Caritas Instelling St. Ursulafonds in Delft, verder hier kortweg de PCI, is een kerkelijk fonds dat inwoners van Delft met vrij acute financiële problemen kortdurend probeert te helpen bij het (gedeeltelijk) oplossen daarvan.

De PCI is er voor alle inwoners van Delft en werkt zonder onderscheid naar religieuze achtergrond.

De PCI is onafhankelijk, laagdrempelig, werkt zonder bureaucratische organisatie en biedt de hulp vanuit haar eigen financiële vermogen.

De financiële hulp is ingebed in een breder sociaal contact en gaat gepaard met immateriële hulp zoals een luisterend oor, oprechte aandacht, verkenning van andere mogelijkheden en zo nodig verwijzing naar andere instanties en begeleiding daarbij.

De PCI wordt gevormd door een klein groepje mensen dat zowel het bestuurlijke als uitvoerende werk doet.

Om wat voor hulp gaat het?

De PCI kan bij acute financiële nood tijdelijk bijstand verlenen aan personen of gezinnen door:

  • kortdurende ondersteuning met een kleine gift of lening;
  • leefgeld ter overbrugging van bepaalde periode;
  • incidentele gift of lening;
  • zo nodig de weg wijzen naar andere instanties.

Hoe werkt de PCI?

Aanvragen worden in onderling overleg al dan niet in behandeling genomen.

Wordt een aanvraag in behandeling genomen dan gaan twee bestuursleden zo snel mogelijk in gesprek met aanvrager voor een intakegesprek om de situatie te inventariseren.

Bestuursleden hebben een zeker mandaat om direct hulp toe te kennen. Bij twijfel of hulpvragen boven dit mandaat, wordt binnen de PCI via de mail overlegd of hulp al dan niet toegezegd kan worden. In het algemeen wordt binnen enkele dagen duidelijk of hulpvrager al dan niet de hulp ontvangt.

Samenwerking

De PCI werkt ook regelmatig samen met andere fondsen en partners.

Hoe is de PCI te bereiken?

Aanvragen van particulieren zelf of via organisaties komen binnen bij het bestuur van de PCI via st.ursulafonds@gmail.com, 06 53283904 of middels het contactformulier onderaan deze pagina.

Een briefje in een van de Pastorieën in Delft met daarop vermelding ‘Vertrouwelijk PCI’ kan ook volstaan.


Een eenmalige of periodieke gift aan de PCI

Voor hulp verlenen is geld nodig. Als u iets kunt missen dan is een eenmalige gift of wellicht een periodieke gift aan de PCI zeer welkom.

De PCI is een zogenaamde ANBI; dit maakt u donatie fiscaal aftrekbaar. In geval van een gift gedurende tenminste vijf jaar zijn er fiscaal extra mogelijkheden.

Voor meer informatie kunt u bovenstaand nummer bellen of onderstaand contactformulier invullen.

Het bankrekeningnummer van de PCI is:
PCI St Usulafonds, NL 25 INGB 00 046 717 69

Dien een hulpvraag in

(of neem contact met ons op voor iets anders)

Vul onderstaand formulier in en wij zullen contact met u opnemen

Bericht aan het versturen.
Bedankt voor je bericht.
Er is iets fout gegaan bij het versturen!