05.03.2023 Varia


Om u op de hoogte te houden van de groeiende samenwerking tussen de Adelbert-, Franciscus & Clara- en Sacramentskerk krijgen parochianen van deze kerken regelmatig deze nieuwsbrief.

Volgende stappen in 2023

Rond de jaarwisseling hebben de kerngroepen van onze gemeenschappen gesproken over de plannen voor 2023. Eind dit jaar eindigt immers onze opdracht om samen een nieuwe kerkgemeenschap te vormen. Afgelopen jaar is er veel gebeurd en onze samenwerking is inmiddels flink gegroeid, maar er zijn nog wel wat stappen te maken.

Voor de komende tijd hebben we de volgende afspraken gemaakt:

  • We gaan twee keer per maand samen vieren, deels ook samen met de Maria van Jessekerk;
  • De werkgroepen Vieren en Opdracht stoppen en we starten nieuwe werkgroepen op onderwerpen uit onze opdracht. Eén daarvan gaat geloofsactiviteiten stimuleren buiten de vieringen. We mikken op maandelijks zo’n activiteit, b.v. een excursie, kloosterdag, samen eten of catechese-bijeenkomst;
  • We hadden al een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie en gaan ook het vrijwilligersfeest gezamenlijk houden;
  • We werken toe naar een gezamenlijk katern in het parochieblad;
  • We vormen al een gezamenlijke kerngroep om het vernieuwingsproces verder te begeleiden;
  • We brengen onze werkgroepen samen om zelf te overleggen hoe hun gezamenlijke toekomst eruit ziet als we één gemeenschap zijn.

Daarnaast hebben we in december en januari overlegd met het parochiebestuur en de kerngroep van de Maria van Jesse. Voor beide opdrachten is er een tussenrapportage opgesteld: wat is er inmiddels gebeurd, hoe staan we er nu voor en wat gaan we in 2023 doen? Het was goed om elkaars vorderingen en plannen te bespreken. En er zijn afspraken voor vernieuwing gemaakt op het niveau van de hele parochie, dus met 4 kerken.

Zo pakken we het aanbod van activiteiten buiten de vieringen met de hele parochie op en is afgesproken het vrijwilligersfeest voor de hele parochie gezamenlijk te organiseren. De ledenadministraties worden samengevoegd en we streven naar de vormgeving van één parochiebreed secretariaat. Ook willen we onze communicatiemiddelen vernieuwen met een kerk-app om informatie te delen en parochianen te verbinden.

U ziet het, dat zijn ambitieuze plannen en daar kunnen we uw hulp goed bij gebruiken.

Resultaten enquête

Eind december heeft de werkgroep Opdracht een digitale enquête verspreid onder de lezers van deze nieuwsbrief, met stellingen over de punten van onze opdracht en verdiepende vragen over diaconie en of men vindt dat we als kerk voldoende naar buiten treden.

De stellingen krijgen best een goede waardering voor de mate waarin we dat als kerk doen. Hoog scoort de stelling "In de kerk ondersteunen en helpen we elkaar". Maar u bent kritischer op de persoonlijke stellingen "Met mensen die ik niet ken, maak ik een praatje" en "Ik geef aandacht aan mensen die er niet bij (kunnen) zijn". Blijkbaat vind u: ‘als kerk doen we het goed maar ik kan beter’.

Ook de stellingen "Er zijn genoeg verschillende soorten vieringen" en "Ik zing en bid graag mee in de viering", scoren hoog. Dat zijn sterke punten van onze gezamenlijke kerken.

Over de stelling "Er zijn genoeg geloofsactiviteiten naast de vieringen", is een kleine meerderheid positief. Hier gaat inmiddels een werkgroep mee aan de slag om het aanbod te vergroten en meer zichtbaar te maken.

Op de stellingen "Als kerk zijn we actief in de buurt" en "Als kerk laten we ons zien in Delft", oordeelt (ruim) de helft positief. Maar de verdiepingsvraag "Vindt u dat we als RK kerk in Delft voldoende naar buiten treden en te bieden hebben aan mensen die niet gewend zijn om in de kerk te komen", wordt door bijna twee derde met ‘Nee’ beantwoord. Dit staat ook enigszins in contrast met de redelijk positieve waardering op de stelling "We bieden genoeg activiteiten en ruimte voor mensen die af en toe naar een kerk willen". Op deze punten hebben we dus nog iets te doen. Er worden verschillende suggesties gedaan, waarbij ook aandacht voor de communicatie wordt gevraagd.

Driekwart van u meent te weten wat we als kerk in Delft aan diaconie doen, een kwart dus nog niet. De vraag wat we nog meer zouden kunnen doen vinden velen lastig, de meeste suggesties gaan over aandacht dichtbij (mensen bezoeken die dat nodig hebben).

Uit deze enquête blijkt dat de opdracht Katholieke kerk zijn, wij - met de 3 thema’s en 10 punten – nog goed overeind staat. Maar de resultaten wijzen ons ook op punten om als nieuwe gemeenschap aan te werken.