U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Welkom
Laatst gewijzigd: 07-12-2021

AGENDA

Contact

Pastoor: D. Verbakel      d.verbakel­(at)rkdelft(dot)nl

Locatieadres: Nassaulaan 2 | 2628 GH Delft | tel. (015) 2568661

Locatiesecretariaat: secr.sacramentskerk­(at)rkdelft(dot)nl

Locatiewebsite: webmaster.sacramentskerk­(at)rkdelft(dot)nl

Coronamaatregelen tijdens vieringen

 

Geen fysieke kerstvieringen op 24 december

2 december 2021

De bisschoppen hebben afgekondigd dat er de komende periode, in ieder geval tot en met de Kerstdagen, geen vieringen en andere kerkelijke activiteiten fysiek mogen plaatsvinden tussen 17.00 uur en 05.00 uur. Dit alles is in overeenstemming met de door de overheid uitgevaardigde maatregelen in het kader van de Avondlockdown.

Vrijdag 24 december zijn er dus geen publieke vieringen. Het besluit om met Kerstmis na 17.00 uur geen publieke vieringen toe te staan gaat de bisschoppen zeer aan het hart. Zij herhalen dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn. Zij willen met hun besluit een massale beweging van mensen die tegelijk naar de kerstnachtvieringen zouden gaan, voorkomen.

Lees de brief van de pastoor voor meer informatie.

De vieringen op 1e en 2e Kerstdag gaan gewoon door zoals in het rooster vermeld. Om de 1,5 meter afstand te waarborgen wordt er voor de viering van kerstmorgen gewerkt met toegangskaarten. Vanaf de 3e advent (12 december) kunt u de kaarten ophalen bij de kerklocatie waar u op 1e kerstdag de viering wilt bijwonen. Dit kan kort na een viering en tijdens tijden dat het secretariaat van de kerklocatie geopend is. Aan de kaarten zijn geen kosten verbonden.

Opnieuw anderhalve meter maatregel en mondkapjes tijdens vieringen

10 november 2021

De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk. Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

Klik hier voor meer informatie.

Welkom Sacramentskerk Delft

Welkom op de site van de geloofsgemeenschap Allerheiligst Sacrament. Een actieve katholieke gemeenschap in het oostelijk deel van Delft.

Sacramentsgemeenschap op weg naar het 100-jarig jubileum

Op 4 januari 2019 werd een brief gestuurd naar kapelaan Van der Salm, die in Haarlem werkte.

Weleerwaarde Heer,

Aangezien het ons nuttig en gewenscht is voorgekomen een nieuwe en zelfstandige Parochie te stichten in de stad Delft, buiten de Oostpoort, zoo belasten wij U Eerwaarde bij dezen met het nemen der noodige maatregelen, om tot de oprichting dier nieuwe Parochie te geraken.

In verband met deze opdracht benoemen wij U Eerwaarde tevens tot kapelaan te Delft, in de H.Hippolytusparochie, alwaar U vrijdag 10 dezer gelieve aanwezig te zijn.

Met alle hoogachting en de beste wenschen, Uw dienaar in Onze Heer.

+ Augustinus Josephus Callier, bisschop van Haarlem.

Met deze brief werd kapelaan Van der Salm naar Delft overgeplaatst en hij kreeg - zoals toen de gewoonte was - maar enkele dagen om naar zijn nieuwe plaats te vertrekken.

Hij kreeg een verantwoordelijke taak die hij met verve op zich nam. De kapelaan was een man met de juiste managementcapaciteiten om een nieuwe parochie te kunnen opbouwen. En, zoals hijzelf later zei: Ik heb hard gewerkt en heb gebedeld in bijna alle kerken van Zeeland en Noord- en Zuid-Holland.

Als gevolg van de vele activiteiten kon al na een paar jaar onze Sacramentsparochie worden gesticht. Laten we met elkaar vooruitzien naar 5 mei 2021: dat is de dag dat we met elkaar het honderdjarig bestaan van onze Sacramentsgemeenschap zullen kunnen vieren.

Tot die tijd zullen we ter voorbereiding regelmatig wat schrijven in het parochieblad. En hebt u achter in de kerk gekeken in de vitrinekast? Daar ligt bij de foto van kapelaan Van der Salm de originele brief, dus honderd jaar oud! Handgeschreven!

 

Vredeskerk

Sacramentsgemeenschap op weg naar het 100-jarig jubileum op 5 mei 2021

In het eerste parochieblad van 2019 stond de benoemingsbrief van kapelaan van der Salm. Hij werd op 10 januari 1919 verwacht als kapelaan in de pastorie van de St. Hippolytusparochie aan de Voorstraat 26. Hij heeft zich, waarschijnlijk in nauw overleg met deken J.de Graaf, snel georiënteerd op zijn toekomstig parochiegebied buiten de Oostpoort. Op 9 maart werd tijdens een eerste vergadering de bouwcommissie geïnstalleerd bestaande uit de heren kapelaan C. v.d. Salm(vz), A .v.d. Drift, J. de Haas, C. Lansbergen en H. Vorst. De kapelaan had een aantal huisbezoeken gebracht binnen de grenzen van zijn toekomstige parochie (Rotterdamseweg, Wippolder, Delfgauw, Oostblok en Hippolytusbouw) en was tot de conclusie gekomen, dat er ongeveer 2000 zielen woonden in dat gebied. (Waarschijnlijk rekende hij alleen met katholieke zielen.)

Inmiddels had het kerkbestuur van de St. Hippolytusparochie aan de gemeente Delft de koopprijs gevraagd van een geschikt stuk bouwterrein nabij Poortlandlaan (nu Julianalaan) en Simonsstraat. Op 30 april 2019 besloot de gemeenteraad om het perceel van ca. 7000 m² te verkopen voor ƒ6,25 per m². Het werd een koopprijs van ƒ45.772,08 (incl. de kosten). Zo’n bedrag krijg je niet bij elkaar met bedelpreken en giften! Deken de Graaf had overigens gezorgd voor een jaarlijkse toezegging van ƒ1500 voor 5 jaren van 5 particulieren. En kapelaan Van der Salm kreeg uit Haarlem ƒ 1700 en uit Delft ƒ3000. Of dat veel geld is? In die tijd kostte een liter volle melk 14 cent en een liter karnemelk 9 cent.

Het kerkbestuur besloot aan de bisschop een aanvraag te doen om een obligatielening uit te mogen geven van ƒ250.000 tegen een rentevergoeding van 4½ %. Voor die tijd een bedrag om te rillen (zoals de kapelaan zelf zei) en die toestemming uit Haarlem kwam. Een groot deel van de lening werd gereserveerd voor de bouw van een kerk, een pastorie, een stalling voor rijwielen en een voor paarden (veel boeren kwamen nog met een koets naar de kerk!). In de notulen wordt gesproken over een halve kerk! Naar verwachting zou er niet genoeg geld zijn voor de bouw van een echte kerk. Zoals u weet werd aan de Simonsstraat 111 de hulpkerk gebouwd en later pas de huidige grote kerk.

In de krant van 2 juni 1920 lezen we een oproep: Kom Delft, altijd zoo mild en weldadig, denk in deze dagen van bijzondere sacramentsvereering eens aan het in zulke moeilijke omstandigheden te stichten nederige kerkje van het Allerheiligst Sacrament en help door uwe gaven het tot stand te brengen. Uw dw.dnr. C.P.van der Salm

 

100 jaar Sacramentsgemeenschap in 2021

Het is alweer een hele tijd geleden, dat we over het 100-jarig bestaan van de gemeenschap van het Allerheiligst Sacrament hebben geschreven. We hebben in diverse artikelen in het parochieblad een paar keer teruggekeken in de geschiedenis. We schreven over de voorbereidingen vanaf januari 1919 toen kapelaan Van der Salm naar Delft werd gezonden voor het stichten van een nieuwe parochie in Delft buiten de Oostpoort, over de installatie van de pastoor in mei 1921 en over de inzegening van het kerkgebouw (de hulpkerk) aan de Simonsstraat in diezelfde maand.

Maar hoe kunnen we ons jubileum in 2021 herdenken en vieren? We dachten vanzelfsprekend aan een feestelijke viering in onze kerk met veel betrokkenen en gasten. Er waren plannen voor een reünie van oud-parochianen en voor jongeren van toen. En er waren plannen voor een paar muziekuitvoeringen. Het is op dit moment nog de vraag wat we dan kunnen realiseren en wat we kunnen doen zal vermoedelijk nog steeds kleinschalig moeten zijn.

We kijken uit naar mei 2021 en hopen dat er meer mogelijk is dan op het moment dat we dit schrijven. Maar het 100-jarig bestaan zal in 2021 zeker aandacht krijgen.

 

Koren

De Sacramentskerk heeft twee koren die meewerken aan de vieringen:

 • Cantorij/cantores tijdens de wekelijkse vieringen.
 • Antilliaanskoor tijdens de Antilliaanse viering (3e zondagmiddag van de maand).

  Scholen

  Het fenomeen ‘parochieschool’ bestaat al vele jaren niet meer. De katholieke basisscholen in Delft vallen allemaal onder de Laurentiusstichting. Een aantal van de oorspronkelijk aan de parochies gelieerde scholen bestaat nog wel. Voor het oostelijk deel van Delft zijn dit:

  Oostpoortschool (Jenaplan)

  Oosteinde 6, 2611 SN Delft | tel. (015) 2130856
  e-mail: oostpoort­(at)laurentiusstichting(dot)nl | internet: http://www.deoostpoort.nl/

  Cornelis Musiusschool

  Prins Mauritsstraat 37, 2628 SR Delft | tel. (015) 2568365
  e-mail: cornelismusius­(at)laurentiusstichting(dot)nl | internet: www.cornelismusius.nl

  Bernadette-Mariaschool

  Aan ’t Verlaat 30, 2612 XZ Delft | tel. (015) 2134617
  e-mail: bernadettemaria­(at)laurentiusstichting(dot)nl | internet: www.bernadettemariaschool.nl

  Het Spectrum

  Florijnstraat 5, 2645 HH Delfgauw | tel. (015) 2573621
  e-mail: info­(at)hetspectrumdelfgauw(dot)nl | internet: www.hetspectrumdelfgauw.nl

  Stanislascollege

  Voor het voortgezet onderwijs is er het Stanislascollege, met afdelingen van vmbo tot en met vwo. Adres hoofdvestiging: Westplantsoen 71, 2613 GK Delft | tel. (015) 2122193.
  e-mail: scw­(at)stanislascollege(dot)nl | internet: www.stanislascollege.nl

  Buurkerken

  Onderstaand een link naar onze buurkerken waar we regelmatig contact mee hebben:

  Immanuelkerk (gereformeerd)

  Kerkelijk Centrum Delfgauw (hervormd)