U bent hier: Diaconie / Parochiële Caritas Instelling
Laatst gewijzigd: 30-10-2019

Parochiële Caritas Instelling - Sint Ursulafonds

Parochiële Caritasinstelling (PCI)

Een vorm van kerkelijk georganiseerde liefde is de Parochiële Caritasinstelling (PCI).  Een PCI heeft  als doel "de caritas (naastenliefde) permanent een herkenbare plaats te bieden binnen en vanuit de parochiegemeenschap en daarvoor een werkzaam instrument te zijn." Daarvoor hebben de meeste PCI-en de beschikking over een eigen vermogen.

De Parochiële Caritasinstelling van de Sint Ursulaparochie

De Parochiële Caritas Instelling St. Ursulafonds in Delft, verder hier kortweg de PCI, is een kerkelijk fonds dat inwoners van Delft met vrij acute financiële problemen kortdurend probeert te helpen bij het (gedeeltelijk) oplossen daarvan.
De PCI is er voor alle inwoners van Delft en werkt zonder onderscheid naar religieuze achtergrond. De PCI is onafhankelijk, laagdrempelig, werkt zonder bureaucratische organisatie en biedt de hulp vanuit haar eigen financiële vermogen.

De financiële hulp is ingebed in een breder sociaal contact en gaat gepaard met immateriële hulp zoals een luisterend oor, oprechte aandacht, verkenning van andere mogelijkheden en zo nodig verwijzing naar andere instanties en begeleiding daarbij.

De PCI wordt gevormd door een klein groepje mensen dat zowel het bestuurlijke als uitvoerende werk doet.

Om wat voor hulp gaat het

De PCI kan bij acute financiële nood tijdelijk bijstand verlenen aan personen of gezinnen door:

  • kortdurende ondersteuning met een kleine gift of lening;
  • leefgeld ter overbrugging van bepaalde periode;
  • incidentele gift of lening;
  • zo nodig de weg wijzen naar andere instanties.

Hoe werkt de PCI

Aanvragen worden in onderling overleg al dan niet in behandeling genomen. Wordt een aanvraag in behandeling genomen dan gaan twee bestuursleden zo snel mogelijk in gesprek met aanvrager voor een intakegesprek om de situatie te inventariseren.

Bestuursleden hebben een zeker mandaat om direct hulp toe te kennen. Bij twijfel of hulpvragen boven dit mandaat, wordt binnen de PCI via de mail overlegd of hulp al dan niet toegezegd kan worden. In het algemeen wordt binnen enkele dagen duidelijk of hulpvrager al dan niet de hulp ontvangt.

Samenwerking

De PCI werkt regelmatig samen met andere fondsen en partners.

Hoe te bereiken

De PCI is snel te bereiken via:

Alle aanvragen worden gegarandeerd zeer vertrouwelijk afgehandeld.

Flyer

In onderstaande flyer kunt u alles nog eens nalezen.