U bent hier: Parochie / Bestuur en beleid / Vernieuwen tot een vitale gemeenschap
Laatst gewijzigd: 27-06-2021

Vitaliteit: roeping en ruimte

Samenvatting

In de periode voordat de Coronapandemie opnieuw om zich heen greep, heeft de Ursula parochie haar toekomstmogelijkheden onder ogen willen zien. In het parochiebestuur en in de gemeenschappen is nagedacht over de toekomst van de parochie en van de eigen gemeenschap. Recent heeft het parochiebestuur met vertegenwoordigers van iedere gemeenschap gesproken over onze vitaliteit en hoe wij ervoor zorgen dat zaken die voor ons als gemeenschap van grote betekenis zijn ook voor volgende generaties bewaard blijven.

Het parochiebestuur heeft zijn visie op die toekomst neergelegd in twee documenten. Dit betreft: “Roeping en ruimte” en “Een toekomstbestendig programma en meerjarenbegroting voor de Ursulaparochie te Delft”. Beide documenten sluiten inhoudelijk op elkaar aan. U kunt ze vinden op de Website van de Ursulaparochie. Onderstaand treft u een samenvatting van de inhoud van beide documenten.

In het document “Roeping en ruimte” worden de waardevolle kenmerken van de Ursula parochie en haar vier gemeenschappen beschreven die het verdienen om behouden te blijven. Vervolgens wordt naar de toekomst gekeken en vastgesteld dat de maatschappelijke ontwikkelingen van deze tijd leiden tot een afnemende betrokkenheid van parochianen, minder financiële middelen, minder priesters en vrijwilligers, en tot een einde van veel dat eerder nog volstrekt vanzelfsprekend was. Tegelijkertijd zijn er ook kansen, is er een hernieuwde belangstelling voor het persoonlijk zoeken van de Heer, ontstaan nieuwe vormen van gemeenschap en gebruik van ruimte, bijvoorbeeld via internet. Al deze ontwikkelingen raken ook de Ursula parochie.

Het parochiebestuur heeft in de gesprekken bemerkt dat er binnen de Ursula parochie een toenemende behoefte leeft aan visie en duidelijkheid. Er bestaat begrip dat keuzes gemaakt moeten worden. Gebrek aan tijdige keuzes leidt immers tot verschraling, armoede en het missen van nieuwe mogelijkheden, juist wanneer hoop en uitzicht gewenst zijn. Maar er leeft ook angst om achtergelaten te worden, of eenvoudig kwijt te geraken. In het verleden is dit meer dan eens gebeurd. Het parochiebestuur is zich daarvan pijnlijk bewust. Het daardoor ontstane leed en de angst die door dit verdriet gevoed wordt, leven nog steeds voort bij velen binnen én buiten de parochie.

Om die reden ziet het parochiebestuur het als zijn taak om ter versterking van onze roeping en onze ruimte aan de gemeenschappen in onze parochie te vragen zich te vernieuwen. Dit betekent loslaten én investeren. Het parochiebestuur wil tot versterking van de parochie komen door het benutten van zowel de overeenkomsten als de verschillen. In de charisma’s die in de parochie leven ziet het parochiebestuur twee vormen van kerk zijn, die elkaar aanvullen en alleen door vernieuwing de parochie kunnen versterken:
Enerzijds gaat het om De Adelbert, de Franciscus & Clara en de Sacramentskerk: Aan hen wordt uitdrukkelijk gevraagd zich open te stellen voor elkaar om vanuit ieders eigen gaven elkaar te vinden en zich te versterken tot een nieuwe gemeenschap.
Anderzijds betreft het De Maria van Jessekerk: Aan haar wordt uitdrukkelijk gevraagd zichzelf te vernieuwen door zich open te stellen voor de noodzakelijke aanpassingen in de eigen organisatie, openstelling naar de andere gemeenschappen, opname van andere groepen in de gemeenschap die van het kerkgebouw gebruik maken (bijvoorbeeld de Engelstalige gemeenschap) en van betekenis te zijn voor alle bezoekers die dagelijks de kerk zullen bezoeken.

Deze oproep tot vernieuwing betreft geen vooruit te schuiven activiteit meer, maar geldt direct. De urgentie vloeit voort uit de slechte financiële resultaten van de parochie. Alleen al over 2020 is een verlies van € 172.000 geleden.

Om ter versterking van de waardevolle kenmerken van de Ursula parochie in de toekomst belangrijke investeringen te kunnen doen, is een financieel sluitende Meerjarenbegroting 2021- 2030 opgesteld, waarvan de uitgangspunten zijn:

  • Jaarlijks sluitende begrotingen, zodat er geen onnodige verliezen ontstaan;
  • Het maken van keuzes door het benutten van de sterke punten van de gemeenschappen, waardoor zoveel mogelijk parochianen betrokken blijven;
  • Het Eigen Vermogen niet gebruiken voor jaarlijkse tekorten, maar om het voortbestaan van de parochie te verzekeren.

In deze meerjarenbegroting wordt zichtbaar dat de parochie te hoge personele- en materiële lasten heeft en nieuwe inkomstenbronnen nodig heeft om de huisvestingslasten te betalen.

De precieze invulling van wat losgelaten moet worden om in onze roeping als parochiegemeenschap te kunnen investeren, waaronder de keuze voor de kerken die openblijven en gesloten moeten worden, kan niet zonder ieders inbreng en betrokkenheid. Daarover spreekt het parochiebestuur graag met alle parochianen, belanghebbenden en deelgemeenschappen op korte termijn verder. Het helpt ons als u van onze twee documenten kennis kunt nemen. Mocht de inhoud hiervan vragen of reacties bij u oproepen: meldt ze ons! Meer dan ooit heeft de parochie u nodig.

Volledige documenten

ROEPING_EN_RUIMTE_-17_mei_2021.pdf

Roeping en ruimte

Toekomstbestendige_meerjarenbegroting_voor_de_Ursulaparochie_18_mei_2021....pdf

Een toekomstbestendig programma en meerjarenbegroting

Vocation_and_space_E.S._250621.pdf

English: Vocation and space

Future-proof_program_Ursula_parish_E.S._250621.pdf

English: A future-proof program and multi-year budget for the St. Ursula Parish in Delft