U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Welkom
Laatst gewijzigd: 22-11-2020

AGENDA

28 november t/m 25 december: Bisschoppelijke Adventsactie

29 november: Kerk open van 14.00 tot 15.00 uur 1e zondag van de Advent

  6 december: Kerk open van 14.00 tot 15.00 uur 2e zondag van de Advent

13 december: Kerk open van 14.00 tot 15.00 uur 3e zondag van de Advent

20 december: Kerk open van 14.00 tot 15.00 uur 4e zondag van de Advent

 

 

 

 

 

          

                              

Contact

Pastoor: D. Verbakel      d.verbakel­(at)rkdelft(dot)nl

Locatieadres: Nassaulaan 2 | 2628 GH Delft | tel. (015) 2568661

Locatiesecretariaat: secr.sacramentskerk­(at)rkdelft(dot)nl

Locatiewebsite: webmaster.sacramentskerk­(at)rkdelft(dot)nl

Uitgenodigd worden voor vieringen

Met ingang van 10 oktober mogen wij met maximaal 30 personen in onze kerklocaties samen vieren.  Om het proces van aanmelden voor een viering soepel en eerlijk te laten verlopen maken we vanaf juli gebruik van het uitnodigingssysteem van Kerktijd.
Vanaf 10 oktober kunt u zich niet meer via het secretariaat van een kerklocatie aanmelden.

 

Wilt u uitnodigingen voor vieringen ontvangen? Klik dan hier om u aan te melden.

Aanmelden hoeft slechts één keer, daarna volgen uitnodigingen automatisch.

Meer informatie op de aanmeldpagina.


 

Invitations for Sunday liturgies

Would you like to receive invitations for the Sunday liturgies? Click here to register

Registration is required only once to receive invitations.

More information on the registration page.

Welkom Sacramentskerk Delft

Welkom op de site van de geloofsgemeenschap Allerheiligst Sacrament. Een actieve katholieke gemeenschap in het oostelijk deel van Delft.

Sacramentsgemeenschap op weg naar het 100-jarig jubileum

Op 4 januari 2019 werd een brief gestuurd naar kapelaan Van der Salm, die in Haarlem werkte.

Weleerwaarde Heer,

Aangezien het ons nuttig en gewenscht is voorgekomen een nieuwe en zelfstandige Parochie te stichten in de stad Delft, buiten de Oostpoort, zoo belasten wij U Eerwaarde bij dezen met het nemen der noodige maatregelen, om tot de oprichting dier nieuwe Parochie te geraken.

In verband met deze opdracht benoemen wij U Eerwaarde tevens tot kapelaan te Delft, in de H.Hippolytusparochie, alwaar U vrijdag 10 dezer gelieve aanwezig te zijn.

Met alle hoogachting en de beste wenschen, Uw dienaar in Onze Heer.

+ Augustinus Josephus Callier, bisschop van Haarlem.

Met deze brief werd kapelaan Van der Salm naar Delft overgeplaatst en hij kreeg - zoals toen de gewoonte was - maar enkele dagen om naar zijn nieuwe plaats te vertrekken.

Hij kreeg een verantwoordelijke taak die hij met verve op zich nam. De kapelaan was een man met de juiste managementcapaciteiten om een nieuwe parochie te kunnen opbouwen. En, zoals hijzelf later zei: Ik heb hard gewerkt en heb gebedeld in bijna alle kerken van Zeeland en Noord- en Zuid-Holland.

Als gevolg van de vele activiteiten kon al na een paar jaar onze Sacramentsparochie worden gesticht. Laten we met elkaar vooruitzien naar 5 mei 2021: dat is de dag dat we met elkaar het honderdjarig bestaan van onze Sacramentsgemeenschap zullen kunnen vieren.

Tot die tijd zullen we ter voorbereiding regelmatig wat schrijven in het parochieblad. En hebt u achter in de kerk gekeken in de vitrinekast? Daar ligt bij de foto van kapelaan Van der Salm de originele brief, dus honderd jaar oud! Handgeschreven!

 

Vredeskerk

Onze kerk wordt veelal Sacramentskerk genoemd, en ook wel Vredeskerk, vanwege het woord ‘Vrede’ dat met grote letters op de toren van de kerk is aangebracht.

Het kerkgebouw dateert van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Maar de parochie is vele jaren ouder. Al in 1919 kreeg kapelaan C.P. van der Salm van de bisschop van Haarlem, tot wiens diocees Delft toen behoorde, de opdracht een parochie te stichten in het gedeelte van de stad Delft dat buiten de Oostpoort lag.

De eerwaarde heer Van der Salm ging als bouwpastoor voortvarend te werk. Al snel verrees een kerkgebouw aan de Simonstraat, op nummer 111. Dat gebouw heeft tot 1940 dienst gedaan. Toen werd het huidige kerkgebouw aan het Poortlandplein in gebruik genomen. Sinds 2002 is het een rijksmonument.

 

Sacramentsgemeenschap op weg naar het 100-jarig jubileum op 5 mei 2021

In het eerste parochieblad van 2019 stond de benoemingsbrief van kapelaan van der Salm. Hij werd op 10 januari 1919 verwacht als kapelaan in de pastorie van de St. Hippolytusparochie aan de Voorstraat 26. Hij heeft zich, waarschijnlijk in nauw overleg met deken J.de Graaf, snel georiënteerd op zijn toekomstig parochiegebied buiten de Oostpoort. Op 9 maart werd tijdens een eerste vergadering de bouwcommissie geïnstalleerd bestaande uit de heren kapelaan C. v.d. Salm(vz), A .v.d. Drift, J. de Haas, C. Lansbergen en H. Vorst. De kapelaan had een aantal huisbezoeken gebracht binnen de grenzen van zijn toekomstige parochie (Rotterdamseweg, Wippolder, Delfgauw, Oostblok en Hippolytusbouw) en was tot de conclusie gekomen, dat er ongeveer 2000 zielen woonden in dat gebied. (Waarschijnlijk rekende hij alleen met katholieke zielen.)

Inmiddels had het kerkbestuur van de St. Hippolytusparochie aan de gemeente Delft de koopprijs gevraagd van een geschikt stuk bouwterrein nabij Poortlandlaan (nu Julianalaan) en Simonsstraat. Op 30 april 2019 besloot de gemeenteraad om het perceel van ca. 7000 m² te verkopen voor ƒ6,25 per m². Het werd een koopprijs van ƒ45.772,08 (incl. de kosten). Zo’n bedrag krijg je niet bij elkaar met bedelpreken en giften! Deken de Graaf had overigens gezorgd voor een jaarlijkse toezegging van ƒ1500 voor 5 jaren van 5 particulieren. En kapelaan Van der Salm kreeg uit Haarlem ƒ 1700 en uit Delft ƒ3000. Of dat veel geld is? In die tijd kostte een liter volle melk 14 cent en een liter karnemelk 9 cent.

Het kerkbestuur besloot aan de bisschop een aanvraag te doen om een obligatielening uit te mogen geven van ƒ250.000 tegen een rentevergoeding van 4½ %. Voor die tijd een bedrag om te rillen (zoals de kapelaan zelf zei) en die toestemming uit Haarlem kwam. Een groot deel van de lening werd gereserveerd voor de bouw van een kerk, een pastorie, een stalling voor rijwielen en een voor paarden (veel boeren kwamen nog met een koets naar de kerk!). In de notulen wordt gesproken over een halve kerk! Naar verwachting zou er niet genoeg geld zijn voor de bouw van een echte kerk. Zoals u weet werd aan de Simonsstraat 111 de hulpkerk gebouwd en later pas de huidige grote kerk.

In de krant van 2 juni 1920 lezen we een oproep: Kom Delft, altijd zoo mild en weldadig, denk in deze dagen van bijzondere sacramentsvereering eens aan het in zulke moeilijke omstandigheden te stichten nederige kerkje van het Allerheiligst Sacrament en help door uwe gaven het tot stand te brengen. Uw dw.dnr. C.P.van der Salm

 

Toelichting:

Op de plattegrond op een kaart van 1915 is het aan te kopen stuk grond duidelijk aangegeven. Verder valt op dat de straatindeling anders geworden is! Aanvankelijk zou het aan te kopen stuk grond doorsneden worden door de Willem de Zwijgerstraat.

Ook valt op dat ten zuiden van de Nassaulaan (Keijzerstraat??) er later namen van vrouwen gekozen zijn.

Koren

De Sacramentskerk heeft twee koren die meewerken aan de vieringen:

 • Cantorij/cantores tijdens de wekelijkse vieringen.
 • Antilliaanskoor tijdens de Antilliaanse viering (3e zaterdag van de maand).

  Scholen

  Het fenomeen ‘parochieschool’ bestaat al vele jaren niet meer. De katholieke basisscholen in Delft vallen allemaal onder de Laurentiusstichting. Een aantal van de oorspronkelijk aan de parochies gelieerde scholen bestaat nog wel. Voor het oostelijk deel van Delft zijn dit:

  Oostpoortschool (Jenaplan)

  Oosteinde 6, 2611 SN Delft | tel. (015) 2130856
  e-mail: oostpoort­(at)laurentiusstichting(dot)nl | internet: http://www.deoostpoort.nl/

  Cornelis Musiusschool

  Prins Mauritsstraat 37, 2628 SR Delft | tel. (015) 2568365
  e-mail: cornelismusius­(at)laurentiusstichting(dot)nl | internet: www.cornelismusius.nl

  Bernadette-Mariaschool

  Aan ’t Verlaat 30, 2612 XZ Delft | tel. (015) 2134617
  e-mail: bernadettemaria­(at)laurentiusstichting(dot)nl | internet: www.bernadettemariaschool.nl

  Het Spectrum

  Florijnstraat 5, 2645 HH Delfgauw | tel. (015) 2573621
  e-mail: info­(at)hetspectrumdelfgauw(dot)nl | internet: www.hetspectrumdelfgauw.nl

  Stanislascollege

  Voor het voortgezet onderwijs is er het Stanislascollege, met afdelingen van vmbo tot en met vwo. Adres hoofdvestiging: Westplantsoen 71, 2613 GK Delft | tel. (015) 2122193.
  e-mail: scw­(at)stanislascollege(dot)nl | internet: www.stanislascollege.nl

  Buurkerken

  Onderstaand een link naar onze buurkerken waar we regelmatig contact mee hebben:

  Immanuelkerk (gereformeerd)

  Kerkelijk Centrum Delfgauw (hervormd)