U bent hier: Parochie / Bestuur en beleid / Vrijwilligersbeleid
Laatst gewijzigd: 30-10-2011

Vrijwilligersbeleid Sint Ursulaparochie Delft

Inleiding

De tijd ligt ver achter ons dat elke rooms-katholieke parochie bemand werd door de pastoors en drie, soms wel vier kapelaans. Praktische en huishoudelijke ondersteuning werd gegeven door ene betaalde huishoudster. Het woord vrijwilliger kwam nauwelijks voor. Wel was er voor de wereldse zaken ondersteuning door een eerbiedwaardig college van kerkmeesters.

Het is heel geleidelijk gegaan, mede onder invloed van het Vaticaans Concilie II, maar zonder vrijwilligers zou “kerk zijn”, met elle respect voor pastoor, parochievicaris, diaken en pastorale werkers, niet of nauwelijks mogelijk zijn.

De Praktijk

Door de samenvoeging in Delft van alle ‘oude’ parochies tot de Sint Ursula Parochie werd het parochiebestuur geconfronteerd met, uit het verleden, verschillende interpretaties van het begrip ‘vrijwilliger’ en werd de behoefte groter om duidelijkheid te verschaffen in de vorm van een vrijwilligersbeleid. Daarin staat: hoe om te gaan met vrijwilligers, verantwoordelijkheden, gezagsverhoudingen, beloning en verzekering. Dit alles met in het achterhoofd onze blijdschap om het groot aantal vrijwilligers dat zich op tal van terreinen inzet ten diensten van onze katholieke gemeenschap.

Uitgangspunten

Het parochiebestuur voelt zich verantwoordelijke voor allen die hun persoonlijke inzet, kwaliteit en tijd geven voor de parochie en heeft veel waardering hiervoor. Als blijk voor deze waardering worden in de geloofsgemeenschappen jaarlijks gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd, zoals een tuinfeest, koffietafel, buffet of iets van deze aard. Het parochiebestuur ondersteunt deze initiatieven van harte.

Vrijwilligers worden niet financieel beloond.
Onkosten, gemaakt in de uitoefening van het vrijwilligerswerk, worden vergoed.
Vrijwilligers mogen rekenen op toerusting en scholing, ook de hiervoor gemaakte kosten worden vergoed.

Verantwoordelijkheid en gezagsverhouding

Het parochiebestuur, c.q. de locatieraad, is verantwoordelijk voor een goede werksfeer met de vrijwilligers en tussen de vrijwilligers onderling. Zij zorgt ook voor voldoende en veilige middelen, zodat de werkzaamheden goed kunnen worden verricht. De vrijwilligers zullen zich anderzijds ook goed bewust moeten zijn, dat zij hun werkzaamheden doen in dienst van het grote geheel en bereid moeten zijn om aanwijzingen op te volgen van verantwoordelijken en zo nodig redelijke kritiek kunnen accepteren. Alle vrijwilligers zijn, bij de uitoefening van hun parochiële vrijwilligerswerkzaamheden tegen ongevallen verzekerd, mits aan alle Arbo voorwaarden is voldaan.

Vrijwilligers worden niet betaald, maar zijn onbetaalbaar!