U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Nieuws / Feest Sacramentsgemeenschap
Laatst gewijzigd: 17-05-2021

Feest Sacramentsgemeeschap

100 jarig bestaan Sacramentsgemeenschap

Honderd jaar viering van de Allerheiligst Sacramantsgemeenschap

Begin mei willen we het 100-jarig bestaan van de Sacramentsgemeenschap vieren met een speciale eucharistieviering. Helaas zorgt het coronavirus ervoor dat dit alleen kan gebeuren met een beperkt aantal kerkgangers.

We kunnen alleen de mensen ontvangen die een speciale uitnodiging hebben gekregen voor donderdag 6 mei om 09.30 uur of zondag 9 mei om 09.15 uur.

We hopen dat het later in het jaar mogelijk is meer festiviteiten te organiseren bestemd voor een grotere groep mensen.

Donderdag 6 mei was er een fijne jubileumviering waarin pastor Stok en diaken Kerklaan voorgingen en tijdens deze viering werden er twee vrijwilligers in het zonnetje gezet en ge-eerd met een herdenkingskruis. Dit waren zuster Gorretti en mevrouw Francien van der Harg voor hun werkzaamheden in onze kerkgemeenschap,

Zondag 9 mei was er nog een feestelijke jubileumviering waarbij pastoor Verbakel en pastor Stok voorgingen en tijdens deze viering werden er weer weer vrijwilligers in het zonnetje gezet en ge-eerd met een herdenkingskruis. 6 personen maar liefst (het kon niet op)

Deze vrijwilligers waren Mevr. Lida Groenendijk, dhr. Cees van Boxel, dhr. Kees van Winden, dhr. Kees Lansbergen, dhr. Arie van Eik en dhr. Wim Moerman.

 

 

100 jaar Sacramentsgemeenschap

Ongeveer twee jaar geleden werd in de overleggroep voor het eerst aandacht gevraagd voor de viering van het 100-jarig bestaan van onze gemeenschap. In daaropvolgende vergaderingen werden allerlei ideeën met potlood op een rijtje gezet. Maar toen we vorig jaar overvallen werden door het coronavirus werd dit alles in de ijskast gezet. Daar wordt alles anno mei 2021 nog steeds goed bewaard tot er betere tijden aanbreken.

Wel is er tweemaal op feestelijke wijze Eucharistie gevierd voor genodigden in een heel mooi versierde kerk. Op donderdag 6 mei waren pastor Stok en diaken Kerklaan de voorgangers en op zondag 9 mei gingen pastoor Verbakel en pastor Stok voor. Er werd gezongen door een kleine groep cantores onder leiding van Sonja Nowee. Door de beperkte verruiming heeft in totaal ongeveer een 100-tal parochianen dit feest mee kunnen vieren.

De viering van donderdag was extra bijzonder voor een aantal oudere parochianen die “eindelijk” weer eens naar de kerk waren gekomen. Aan het einde van de viering kregen zuster Goretti (voor haar inzet voor de bezoekgroep) en Francien van der Harg (voor haar al meer dan 30 jaar werk bij het schoonhouden van de kerk) een mooi bronzen kruis. Een foto van dit kleinood ziet u op de voorpagina van dit parochieblad.

Ook zondag waren er veel bekende gezichten en preekte de pastoor over het feit dat we al 100 jaar een gemeenschap vormen. Die dag werden zes personen als dank voor hun vele werk in het zonnetje gezet: Lida Groenendijk (voor tientallen jaren werk voor en in de liturgie), Cees van Boxel (voor bijna 30 jaar voorzitterschap en zijn werk voor de Oogstdankdag), Kees van Winden (die ongeveer 30 jaar budgethouder is met alles wat daar bij komt), Wim Moerman (die zeker sinds zijn pensioen hard werkt voor het onderhoud van kerk en pastorie), Kees Lansbergen (die – net als Wim cantor is- en al tientallen jaren werkt aan het parochieblad en als notulist van vergaderingen) en tenslotte Arie van Eik (hij is onder meer de coördinerend koster). Via hen werden ook de mensen van hun werkgroepen bedankt voor hun betrokkenheid bij onze gemeenschap.

Helaas geen koffie na afloop, maar wel een mooi alternatief: een beker met de afbeelding van onze Sacramentskerk en met de nodige ingrediënten om thuis een kopje koffie of thee te maken. Voorwaar een mooi aandenken aan ons 100-jarig bestaan.

Bent u ook benieuwd wanneer de andere plannen uit de ijskast kunnen? Wie het weet mag het zeggen.

Kees Lansbergen

 

In het jaar 2011 heeft Kees Ruigrok ter gelegenheid van 90 jaar Sacramentsgemeenschap elke maand voor het parochieblad een artikel geschreven over het ontstaan en de ontwikkeling van onze gemeenschap. Hij heeft daarbij gebruik gemaakt van notulen, die in de beginjaren nog met de hand werden geschreven, en van allerlei archiefstukken; de woorden die letterlijk zijn overgenomen zijn cursief afgedrukt.

In mei 2021 bestaat onze gemeenschap 100 jaar en daarom kijken we nog eens terug naar zijn pennenvruchten van 10 jaar geleden.

 

Op 4 januari 1919 schreef de bisschop van Haarlem mgr. Callier (het bisdom Rotterdam bestond toen nog niet) een brief aan kapelaan Van der Salm te Haarlem:

Weleerwaarde Heer,

Aangezien het ons nuttig en gewenscht is voorgekomen een nieuwe en zelfstandige Parochie te stichten in de stad Delft, buiten de Oostpoort, zoo belasten wij U Eerwaarde bij dezen met het nemen der noodige maatregelen, om tot de oprichting dier nieuwe Parochie te geraken.

In verband met deze opdracht benoemen wij U Eerwaarde tevens tot kapelaan te Delft, H. Hippolytus, alwaar U vrijdag 10 dezer gelieve aanwezig te zijn.

Met alle hoogachting en de beste wenschen, Uw dienaar in O.H.

+ Augustinus Josephus, bisschop van Haarlem.

 

De brief was gedagtekend 4 januari en een week later moest de nieuwe kapelaan zich al in Delft melden! Zo ging dat toen: vaak was er zelfs geen overleg geweest, maar kapelaan Van der Salm was op 27 december op audiëntie bij de bisschop geweest.

De nieuwe Delftse kapelaan ging snel aan het werk. Hij zocht een aantal mensen voor de commissie voor de oprichting van de nieuwe parochie en de bouw van een nieuwe parochiekerk. Op 7 maart werd deze commissie door de bisschop benoemd. Op 9 maart was de eerste vergadering van de bouwcommissie, die naast kapelaan Van der Salm, de voorzitter, bestond uit de heren A.J. v.d. Drift, Jac. de Haas, C. Lansbergen en H.C.M. Vorst. Zij zouden worden de medestichters van de parochie en moesten ijveren voor de zaak, vooral ook door in hun omgeving liefde en offervaardigheden op te wekken, door aan te sporen tot het geven van giften, inteekenen op de aanstaande lening, door het weiden van schapen, enz.

Een van de eerste activiteiten was overleg met het bestuur van de parochie H. Joseph te Delft, want op hun gebied zou de nieuwe parochie komen. Het R.-K. parochiebestuur van St. Hippolytus (van de dekenale Hippolytuskerk aan de Voorstraat) had aan de gemeente Delft de koopprijs gevraagd van een stuk grond in de Wippolder, zeer geschikt als bouwterrein, nabij Poortlandplein en Simonsstraat. Verder werd door de deken J.J. de Graaf gezorgd voor een bedrag van ƒ 1500 gedurende vijf jaren, via een aantal particulieren en de parochie van H. Hippolytus.

In die zelfde vergadering werden ook al eenige teekeningen besproken geleverd als proeve door de heeren H. Thunnissen) en J. v. Rossum . Ze konden zonder bezwaren als architecten gekozen worden, mits er slechts één architectensalaris zou gegeven worden! Ja, een zuinige commissie!

Op 22 april is de tweede vergadering. Daarin wordt meegedeeld, dat er een voorstel ligt bij de gemeenteraad van Delft om de verkoopprijs van het bouwterrein te stellen op ƒ 6,25 per m2.

Verder werd besloten om de veehouders te bewerken om reeds in 1919 de schapen te weiden voor de nieuw op te richten parochie. Een van de leden zal gaan praten met de pastoor van de H. Jozefparochie met als voorstel de opbrengst van het weiden van de schapen te delen. Maar het bleek in dat gesprek, dat het voorstel door de toenmalige pastoor werd geweigerd.

Het verkrijgen van geld had haast, want de verkoopprijs van de grond van bijna ƒ 45.000 zou snel moeten worden betaald. Er zou een lening worden afgesloten voor de aankoop en bouw van een halve (!) kerk en pastorie.

Een halve kerk? Het was oorspronkelijk de bedoeling een halve definitieve kerk te bouwen, die later op eenvoudige wijze vergroot zou kunnen worden. De sacristie zou dan later een zijkapel moeten worden. Maar dat liep heel anders.

Kapelaan Van der Salm (hij was nog geen pastoor!) ging op huisbezoek binnen de vermoedelijke grenzen van de nieuw te stichten parochie: Rotterdamseweg, Wippolder, Delfgauw, Oostblok en Hippolytusbouw. Naar zijn schatting mocht hij rekenen op 2000 zielen!

De bouwcommissie besloot om de bisschop te vragen een lening uit te mogen geven van ƒ 250.000 met een rente van 4,5%. De begroting voor de aankoop van de grond, de bouw van een halve kerk, pastorie, stalling voor paarden en rijwielen en honoraria was voorlopig gesteld op ƒ 200.000.

Hoe zou de toekomstige parochie gaan heten? Verschillende namen worden genoemd, maar eind juni 1919 komt de brief van de bisschop: wij staan U Eerwaarde bij dezen toe tot titel Uwer nieuw op te richten parochie te nemen: “Het Allerheiligst Sacrament”.

In juli komt het bericht, dat de grond van 7015 m2 - inclusief kosten - voor ƒ 45.772,08 is gekocht door de St. Hippolytusparochie voor de nieuwe parochie. (De nieuwe parochie bestond nog niet als rechtspersoon, zodat een andere parochie de aankoop bij de notaris moest doen.) In 1919 was het eerste stuk van de Nassaulaan aan beide zijden nog onbebouwd; het was dus een prachtig bouwterrein.

Dan doet zich een nieuw feit voor. Twee woonhuizen, Simonsstraat 60-58 zijn te koop. Die zouden worden ingericht als pastorie, hetgeen een enorme besparing zou geven in vergelijking met het bouwen ener definitieve pastorie. Met toestemming uit Haarlem werd de koop gesloten.

De architecten hadden inmiddels een plan en begroting voor de halve definitieve kerk. Deze kerk zou 600 plaatsen gaan bevatten. Dat was te weinig en de kosten waren te hoog. Een nieuw plan werd ontwikkeld: het bouwen van een hulpkerk zoo echter dat later de noodkerk gemakkelijk zou kunnen ingericht worden voor conciërge-wooning, patronaatsgebouw en vereeningsgebouw. Met het oog op de schrikbarend dure tijden komt de toestemming om dit te realiseren erg snel.

Op 30 april 1920 is er een begroting voor het patronaatsgebouw/hulpkerk van ƒ 86.360 en voor de paardenstal met twee bovenwoningen van ƒ 37.033. In mei is er toestemming van het bisdom en van de gemeente Delft om te gaan bouwen aan de Simonsstraat! Op 28 mei wordt in de R.-K. Leesvereniging de publieke aanbesteding gehouden voor R.-K. georganiseerde aannemers. De firma Schulten uit Delft is de goedkoopste (ƒ 116.780) en krijgt de opdracht.

En hoe gaat het financieel? Er komen giften binnen van allerlei weldoeners. Een mevrouw van 86 brengt haar juwelen voor een monstrans. Op verzoek van de deken gaat zij bij vrienden en kennissen langs en brengt binnen een week ƒ1000 (is nu €7000).

De eerwaarde voorzitter van de bouwcommissie gaat naar andere kerken voor predikatiën en collecten. Zoals hij zelf zegt, is hij door zijn benoeming tot bouwpastoor tot de bedelstaf gebracht. Hij gaat naar de drie kerken van Delft en ook naar andere plaatsen zoals Schipluiden, Uitgeest, Kethel, Voorburg, Pijnacker, Zwaag, Castricum, Haarlem-Spaarne, Nootdorp, Lutjebroek, Weesp, enz. In de boeken staan keurig de opbrengsten vermeld na aftrek van de reiskosten. Verder komen vele giften binnen onder andere: alben, kazuifels, misdienaarsuperplies, een gouden armband, etc. En er wordt een loterij georganiseerd met prijzen door parochianen en de middenstand ter beschikking gesteld; opbrengst ƒ 6507,08.

Ook de kerkschapen leveren elk jaar geld op.

Op 16 november 1920 gaat de vlag in top; het hoogste punt is bereikt: pannenbier!

De architecten van de hulpkerk en de paardenstal met de bovenwoningen konden zich niet laten leiden door architectonische schoonheidsmotieven, maar hadden op de eerste plaats te maken met zakelijke motieven. Voor de kerk moest een zo groot mogelijke kerkruimte worden gecreëerd, zodat bijvoorbeeld pilarenrijen moesten worden vermeden. Met de oplevering moest ook de organisatie van de plechtige inwijding worden geregeld. De vicaris werd uitgenodigd om dat te komen doen, want hij zou toch naar Delft komen voor het 125-jarig bestaan van de St. Hippolytusparochie op 1 mei 1921. Maar dat bleek niet door te gaan. In plaats daarvan zou de hoogeerwaarde deken op maandag 2 mei het kerkgebouw inwijden en hij zou op donderdag 5 mei de eerste pastoor installeren.

In de notulen van 13 mei lezen we:

De plechtigheid werd verricht door Deken De Graaf met assistentie van Dr. Vlaming en Rector Dankelman, terwijl aanwezig was de geestelijkheid van het Dekenaat. Speciaal uitgenodigd tot bijwoning der plechtigheden waren: Kerkbestuur, Vincentianen, Collectanten, een groote menigte weldoeners en de parochianen. Als vertegenwoordiger van burgerlijk gezag was de heer Van Langen, wethouder der openbare werken.

Wegens schorheid der Deken hield Dr. Vlaming de predicatie, heerlijk schoon naar aanleiding van het Epistel van Kerkwijding.

Donderdag 5 mei, Hemelvaartsdag, had de installatie plaats van den eersten Pastoor tijdens een H. Mis, waarin de Grensregeling werd voorgelezen.

Met de installatie van de pastoor C.P. van der Salm, de benoeming van het parochiebestuur (C. Besteben, A.J. van der Drift, Jac. de Haas en C. Lansbergen werden de eerste kerkmeesters) en het vastleggen van de grensregeling (de grenzen van de nieuwe parochie) was de parochie van het Allerheiligst Sacrament opgericht.

En hoe voortvarend gaat de nieuwe parochie vanaf 5 mei 1921 van start?

Op 16 mei wordt het eerste kind gedoopt. Tot het einde van het jaar komen er nog 64 dopelingen bij!

En op woensdag 6 juli is de eerste huwelijksviering, of nee het waren er twee (geen familie)! In 1921 zijn er 10 huwelijksinzegeningen en in 1922 zijn dat er in totaal 20.

Voor de toediening van het vormsel moet pastoor van de Salm wachten tot zondag 14 mei 1922. Maar dan worden wel 69 meisjes en 52 jongens gevormd door mgr. Callier uit Haarlem.