U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Nieuws / Actie's: Vastenactie; Adventsactie: Kledingactie.
Laatst gewijzigd: 26-04-2019

ACTIE'S 2019

Kerkbalans
Waterput Vastenactie

Vastenactie: ‘Water verandert alles’

 

Achter in de kerk heeft u de posters en de foto’s gezien van ons Vastenactieproject. Elk weekend hebben wij aan het begin van de viering stilgestaan bij het vastendoek ‘Levend water’ en met de voorbeden was er aandacht voor de mensen die geen schoon drinkwater hebben en hoe wij daar met onze manier van leven iets aan kunnen doen.

Met onze hulp moet het lukken dat meisjes en vrouwen geen kilometers moeten lopen voor drinkwater. Door waterpompen in de buurt van de dorpen is er ook meer hygiëne en zijn er minder ziektes.

Bij de maaltijdviering in de Wipmolen op 12 april staan we samen met de mensen van het Kerkelijk Centrum Delfgauw en de Immanuelkerk stil bij ons project over het water en bij het project van de jongeren uit Delfgauw, die 2 weken gaan werken bij de Roma mensen in Roemenië.

En willen wij met z’n allen het millenniumdoel van 2020 “Iedereen moet gebruik kunnen maken van schoon drinkwater” laten slagen, dan moet onze manier van leven gaan veranderen. Daar maken wij in deze Veertigdagentijd een start mee.

Zoals gewoonlijk houden wij na de viering van Paasmorgen de deurcollecte, waarvan we hopen dat u gul zult geven om de waterputten te kunnen slaan! De melkbus staat tot Pasen achter in de kerk.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om aan de collecte in de kerk mee te doen, kunt u ook een gift doen op rekeningnummer NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenactie Den Haag, o.v.v. Project water. Dan is het nog fiscaal aftrekbaar ook!

 

Hartelijk dank en een goede vastentijd en alvast een Zalig Pasen.

MOV, Marija Ruigrok-Kerklaan

Pasen en de Vastenactie: ‘Water verandert alles’

 

Als u dit parochieblad binnen krijgt, ligt Pasen net achter ons. Wij weten nog niet wat de opbrengst van de Vastenactie is geworden, dat leest u in het volgende parochieblad. Wel kunnen we terugzien op fijne en mooie vieringen in de Vastentijd en Palmzondag waar weer veel kinderen met hun mooie Palmpaasstokken meeliepen in de processie. Ook willen wij de bloemengroep bedanken voor de mooie en treffende uitbeelding achter in de kerk van de lezingen en het project ‘water’.

Op vrijdag 12 april hebben we een vastenmaaltijd gehouden samen met de Immanuelkerk en het Kerkelijk Centrum Delfgauw. We waren met veel mensen. De maaltijd werd verzorgd door enkele jongeren uit de Doda groep van het Kerkelijk Centrum Delfgauw. Wat is DADO?

Naam en logo zijn bedacht door de jongeren van vier wijkgemeenten in Delfgauw en Pijnacker die in de zomer naar Roemenië gaan. DADO staat voor: Dorpskerk, Acker, Delfgauw en Ontmoetingskerk.

Zij gaan daar o.a. helpen bij het bouwen van betere woningen voor de Roma zigeuners en helpen bij het realiseren van een gemeenschapsruimte waar de jongeren even uit de dagelijkse sleur gehaald worden en onderwijs gaan krijgen.

Deze Doda groep (3 kerken in Delfgauw en Pijnacker) gaan in Roemenië Roma-kinderen en -gezinnen helpen, die leven op een vuilnisbelt. Met elkaar hebben we € 377,00 opgehaald. Daarvoor willen zij ons hartelijk danken; dat geld gaat mee naar Roemenië om materialen te kopen.

Liturgische werkgroep

Marija Ruigrok-Kerklaan

 

Actie Kerkbalans

Beste mensen,

Bij het parochieblad van februari ontvangt u een enveloppe met daarin de nodige informatie over de Actie Kerkbalans. Deze actie wordt elk jaar rond deze tijd gehouden en is van groot belang voor het in stand houden van onze kerkgemeenschap. Ik denk dan aan verwarming, altaar benodigdheden, verlichting en onderhoud van kerk en pastorie. De opbrengst van de Actie Kerkbalans vertoont al een aantal jaren een stabiel resultaat, echter met deze inkomsten alleen kunnen we de kosten lang niet dekken. Gelukkig hebben we veel inkomsten uit verhuur van enkele panden.

De kosten zouden nog aanzienlijk hoger zijn als er geen vrijwilligers in onze gemeenschap zouden zijn. Zij zorgen er voor dat met inzet van hun tijd en het beschikbaar stellen van gereedschappen en hulpmiddelen veel geld bespaard wordt. Ik wil daarom alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet voor onze gemeenschap en voor de hele Ursulaparochie en ik hoop dat eenieder ook het gevoel heeft dat zijn/haar inzet gewaardeerd wordt. Door uw inzet is onze gemeenschap financieel gezond - nog wel, want de gemiddelde leeftijd van de Kerkbalans gevers en de vrijwilligers geeft reden tot zorg. Daarom vraag ik met name jongeren eens na te denken over de toekomst van onze Sacramentsgemeenschap en daarmee aan de slag te gaan d.m.v. een financiële bijdrage of met vrijwilligerswerk. Voor het laatste kunt u contact opnemen met de dhr. W. Moerman 06-51700970 of de dhr. C. van Boxel. 015-2571992.

Met vriendelijk groet,

Kees van Winden, budgethouder Sacramentskerk

 

Kledingactie

 

Op zaterdag 16 maart was er de voorjaarsinzameling van de Sam’s kledingactie.

De opbrengst was 104 zakken kleding

Dank aan iedereen die op deze ochtend zakken in ontvangst mocht nemen en die de wagens geladen hebben.

Ook u bedankt voor het aanleveren van de kleding, het gereedschap en de brillen. Hierdoor kan Cordaid de mensen in Sulawesi helpen.

 

MOV, Marija Ruigrok-Kerklaan

 

Advent – Kerst ’groot denken, klein doen

BURKINA FASO

De deurcollecte voor het project in Burkina Faso is gehouden aan het eind van de vieringen in de Kerstnacht, en de kribbe door de kinderen, en op Kerstmorgen en in WZC Emerald te Delfgauw voor 

‘Ondersteuning voor kwetsbare vrouwen en meisjes in Burkino Faso’ en gehandicapte kinderen van Soleil Levant in Kameroen

hebben het mooie bedrag van € 1746,65 bijeengebracht! Hier komen de bank- en girobijdragen nog bij, maar die zijn nog niet allemaal bekend. We denken dat we, samen met de andere kerken van onze St. Ursulaparochie, een fijn bedrag bij elkaar hebben opgehaald zodat de zusters hun werk voor de meisjes en vrouwen kunnen verwezenlijken.

Namens de vrouwen in Burkina Faso en de kinderen van Soleil Levant heel hartelijk dank!

MOV-groep, Marija Ruigrok-Kerklaan

NL89 INGB 065310 0000 Bisschoppelijke adventsactie o.v.v. Burkina Faso. 

 

Vastenactie 2019: ‘Water verandert alles’

Vastentijd, tijd van bezinning

Ook wij doen als Sacramentsgemeenschap mee aan het project. Een uitgebreide toelichting op het project vindt u in het Ursuladeel van het parochieblad. Achter in de kerk ziet u de posters en foto’s.

Juist deze 40-dagen tijd is een tijd om het met wat minder te doen. Het thema van het project: ‘Water verandert alles’ nodigt ons uit om na te denken, hoe wij met o.a. het water omgaan. Dat betekent, dat wij na moeten denken over onze manier van leven en omgaan met de natuur.

Dit jaar is het project niet voor één land, maar voor verschillende plekken in de wereld, waar water een groot probleem is.

Ikzelf heb met eigen ogen gezien hoe belangrijk schoon water is. In Tanzania hebben wij gewerkt in een leprakamp. Daar was geen goed water. Sinds een paar jaar is er wel een goede waterzuivering. Het aantal zieken is sindsdien heel sterk verminderd! Maar ook voor ons laatste project: ‘het bouwen van een school in Sanyang in Gambia’ is gevraagd om toiletten en een waterput. Zo’n 300 kinderen, jongens en meisjes zouden anders gebruik moeten maken van 3 toiletten. Er werd een put geslagen, er is een watertank en er zijn 12 toiletten gebouwd. Toen wij in januari weer op de school kwamen, gingen we even kijken naar de toiletten:  ze zagen er picobello uit! Er was die dag feest, dus er was voor alle kinderen een maaltijd en alle kinderen gingen eerst hun handen wassen! Het hoofd van de school dankte ons nogmaals voor de watervoorziening.

Hoe kunnen wij daadwerkelijk iets doen rondom dit vastenactieproject? Door onze tijd, geld en aandacht te delen met de mensen die onze steun kunnen gebruiken, of dat nu ver weg is of juist dichtbij. Een dagje geen vlees. Een dagje de auto laten staan en de fiets pakken. Iets korter douchen. Even kritisch kijken hoe wij inkopen, kan het wat minder? Maak er een uitdaging van om in de vasten bewust iets niet te doen.

Elk weekend zullen wij in de weekendvieringen aandacht besteden aan het project ‘Water verandert alles’. Achter in de kerk, zal de bloemengroep een liturgische bloemschikking maken.

U kunt uw bijdrage elk weekend achter in de kerk in de bekende melkbus doen. Na de vieringen met Pasen zal er een speciale deurcollecte zijn. U kunt ook uw gift overmaken naar de Vastenactie: NL21 INGB 000 000 5850 onder vermelding van water.

Water dat stroomt, soms teveel, soms in geen jaren

Water om gewassen te bevloeien

Water om in te vissen of onze producten te vervoeren

Water om de baby te wassen of onszelf.

            Water voor al onze rituelen van vreugde en verdriet

            Water om eten in te koken

            Water om een vervuilde wond te reinigen

            Water om de wc door te spoelen, als die er is.

Water dat vrouwen vaak van heel ver moeten halen

Water om in te spelen, water om zuinig mee te zijn,.

Water om te drinken, water om te schenken

Water, telkens een voorbode van nieuw leven.

Wij wensen u een vruchtbare 40-dagentijd toe.

MOV. Marija Ruigrok